C2U frokostmøte i Oslo

Vellykket digitalisering starter alltid med en grundig ståstedsanalyse

Begynn der du står! Det er det klare rådet deltakerne på C2U Groups fagfrokost om lederens digitale utfordringer fikk som en appetittvekker. Selv om det skal mer til enn å gjennomføre en grundig ståstedsanalyse for å lykkes med konkrete digitaliseringsprosjekter, er analysen alltid et nødvendig underlag.

Det er ingen mangel på beskrivelser av bitre erfaringer fra virksomheter som har gått direkte i gang med endringsprosesser uten å skaffe seg det informasjonsgrunnlaget en ståstedsanalyse gir.

Erfaringsdeling

Jostein Moe og Paula Braun, begge partnere og senior konsulenter i C2U, tok med deltakerne på en rask reise fra start til mål i et vellykket digitaliseringsprosjekt. Deltakere med relevant ledererfaring bidro til en god dialog om sentrale punkter i digitaliseringsprosessen, blant annet nødvendige forhold å kartlegge, som:

  1. Hvor befinner organisasjonen seg i dag når det gjelder kunnskap både om nåværende prosesser og muligheter for digitalisering?
  2. Hvordan er nåværende infrastruktur organisert?
  3. Hva skal ny informasjon brukes til (for eksempel ny informasjon som samles inn via digitaliserte prosesser).
  4. Hvordan skal dere få tilgang til å benytte informasjonen?
  5. Hva bør skje av seg selv (automatiseres)?

Mangler samsyn

Det er ikke uvanlig at medarbeidere i en og samme organisasjon har helt ulike syn på og forventninger til hvilke gevinster innføringen av et nytt databehandlingssystem skal føre til. Ofte bunner ulikhetene i ulik kompetanse og ulik grad av kjennskap til endringsplanene. Derfor er både god oversikt over eksisterende kompetanse og framtidig kompetansebehov, god intern kommunikasjon og god organisering viktige elementer i forberedelsene til en digitaliseringsprosess.

Digitalisering av arbeidsprosesser må bygge på gode standarder, operasjoner i de analoge prosessene må være godt forankret i standardene og ha god kvalitet. Oppnår man ikke bred forståelse om dette, vil man dra med seg gamle svakheter inn i nye systemer.

Se det beste for kunden

Ofte er det slik at motivasjonen for å starte et endringsprosjekt er «å være moderne», mens det helt sentrale, nemlig å forstå kundens behov, blir oversett. Som alle forbedringer må digitaliseringsprosjekter ha det beste for kundensom sitt overordnede mål. Flere av deltakerne delte erfaringer som gikk i samme retning: En organisasjon som er godt rustet for å gjennomføre digitale transformasjoner, er tuftet på en intern kultur som fremmer åpenhet og involvering, legger vekt på verdien av mennesket og ser betydningen av å få alle medarbeidere med i prosessen, ikke motarbeide den.

Lean tankemodell

Moe og Braun presenterte en tankemodell der Lean metodikk benyttes for å kartlegge nåværende verdistrøm i en verdistrømsanalyse og deretter kategorisere arbeidsoperasjonene langs aksene Repetitv –> Ad hoc og Oppskriftsbasert -> Kognitiv (Erfaringsbasert).

Spørsmål om hvilke arbeidsprosesser som kan digitaliseres dukker ofte opp i forbedringsprosjekter C2U leverer. Når vi behandler forbedringsforslag som framkommer gjennom en verdistrømsanalyse, er det ikke uvanlig at 30 – 40 prosent av forslagene kan kategoriseres som godt egnet for digitalisering og eventuelt automatisering, fortalte Paula Braun.

Vil du vite mer om hva C2U kan bidra med i din organisasjons digitaliseringsarbeid?

Registrer deg i kontaktskjemaet nedenfor, så kontakter vi deg.

Klikk her for å se detaljer om vår personvernpolicy

For mer informasjon om våre tjenester, eller eksempler på prosjekter vi har levert, besøk gjerne våre websider:

Tjenester

Prosjekter

Relaterte saker