Ny suksess for C2U Knowledge Forum

C2U traff nok en gang blink med fagseminaret Knowledge Forum i juni. Lufthavndirektør Øyvind Hasaas og Lean prosjektleder Hans Marius Vestheim fortalte om prosjekter og initiativ ved OSL som skal gjøre Norges hovedlufthavn til ledende i sin klasse i Europa.

Lean metodikk står sentralt i forbedringsarbeidet ved OSL, der hovedmålene blant annet er å oppnå kundetilfredshet på topp i Europa og punktlighet på topp i sin klasse. Dette skal oppnås i en tid der antall reisende øker voldsomt og i de mest hektiske periodene ligger på 5000 per time.

– Det er den ultimate testen på at alle systemer fungerer, sa Hasaas.

Punktlighetsprosjektet

Lufthavnen er godt i gang med et omfattende forbedringsprosjekt, Punktlighetsprosjektet, der målet er å redusere antall minutter forsinkelse reisende opplever. I 2018 opplevde 23 000 reisende forsinkelser på mer enn 15 minutter. Totalt antall minutter forsinkelse ble på 1 million. I 2018 var tallet fortsatt stigende, men etter et halvt år i prosjekt ligger man på planen til 65 000 minutter reduksjon.

– Turnaround er tiden det tar fra flyet dokkes ved gaten til det rulles av gate og er klar for ny avgang. Tid som medgår til denne operasjonen har stor betydning for presisjon ved lufthavnen, derfor har prosjektet stor oppmerksomhet, fortalte Vestheim.

Prosjektet tok utgangspunkt i en stor mengde innsamlet data fra driften i tillegg til omfattende intervjurunder med ansatte. Det førte til en liste med 120 ideer til tiltak. Delprosjekter som er satt i gang og som har bidratt til den foreløpige forbedringen, er delprosjektet «Bussing», som fokuserer på å korte ned tiden for hver busstransport til fly.

Gevinsten ligger på 2 – 4 minutter per busstur, som gir flere tusen minutter innspart per år. I et annet delprosjekt tester man ut kunstig intelligens i prosessen ved dokking. Ved hjelp av kameraer og overføringsteknologi samler prosjekt inn data fra dokkingprosessen som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Datafangsten brukes til å optimalisere delprosesser og har så langt vist lovende resultater.

– Jo tidligere vi får inn data, jo tidligere kan vi oppdatere planene for flyavganger. Dette vil gi økt punktlighet. Etter omfattende testing vil systemet bli satt i drift i løpet av høsten 2019 for en 12 måneders prøveperiode: Hvis det viser seg stabilt effektivt, vil det bli aktuelt å spre det, både til alle gater ved Oslo og til andre lufthavner, sa Vestheim.

Systematisk vedlikehold engasjerer

Det er ingen motsetning mellom Lean og TPM (Total Productive Maintenance). De to fungerer utmerket sammen, sa C2Us TPM-ekspert, Rolf Ohlsson da han orienterte om emnet. Siden en vellykket Lean praksis fordrer gode og driftssikre prosesser, kan TPM sees som underordnet Lean. Disiplinen er basert på fire unike peler:

  • Nyanskaffelsesprosesser
  • Spesialisert vedlikehold
  • Produksjonsvedlikehold
  • Kvalitetsvedlikehold

– Det er ikke mulig å drive systematisk vedlikeholdsarbeid på alle områder samtidig. Virksomheten trenger en vedlikeholdsstrategi. I vår strategimodell for vedlikehold har vi inkludert sentrale grunnprinsipper som vi bygger arbeidet hos kunder på, sa Ohlsson og fortsatte:

– En feil mange gjør er å ikke gjøre et grundig nok arbeid fra starten av. Hver maskins utrustning skal ha sin identitet. Det skal være enkelt å holde oversikt over deler og utstyr når maskinen skal repareres. I tillegg må maskinen beskrives: Alder, tilstand og så videre. Hvert vedlikeholdsområde brytes ned i minste detalj.

Vil du vite mer om systematisk vedlikehold og hvordan du kan forbedre vedlikeholdsarbeidet hos dere? Ta kontakt med Rolf Ohlsson.

Ikke digitalisere dårlige prosesser

– Hvis man forventer at alle gjør det samme som før, er det ikke vanskelig å introdusere ny teknologi. Men hvem har vel et slikt business case? Jostein Moe åpnet med et spørsmål i introduksjonen til temaet Lean og ny teknologi.

– Virksomheten bør som et minimum oppnå at noen beslutninger blir raskere, noen prosesser blir bedre.

Et nytt IT-system kan ikke være et mål i seg selv. Digitalisering er en brikke i det å ta ut ele forbedringspotensialet. Det krever også en kulturendring der rutiner, prosedyrer og rollebeskrivelser må vurderes på nytt.

– Vent med å planlegge teknologien i detalj til dere har gjennomført grundige forberedelser på berørte områder i organisasjonen og gjennomført nødvendig forbedringsarbeid, oppfordret Moe.

Digitale grep for norsk verdiskaping

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene digitale teknologier gir til å forbedre, fornye og skape nytt. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring.

Konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef Digital leder styringsgruppen i Digital 21, prosjektet som ble opprettet av regjeringen Solberg i 2017. Prosjektet skal fram mot 2021 gi råd og anbefalinger for hvordan norske virksomheter kan bruke forskning, teknologi og kompetanse i digitaliseringsarbeidet.

På C2U Knowledge Forum delta han av kunnskap som er opparbeidet i prosjektet til nå. Som næringsminister Monica Mæland poengterte ved etableringen av Digital 21: Utfordringen ligger både i næringslivets evne til å ta i bruk ny teknologi og evnen til å utvikle ny kunnskap.

– Når aktører fra mange ulike bransjer møter hverandre for å utvikle en strategi som dette, er mye kompetanse samlet og det skapes mye energi. Vi må digitalisere sikkert, men vi kan ikke stoppe digitaliseringsprosessen, sa Dalsmo.

En undersøkelse blant virksomheter i Norge har vist at hele 40 prosent av virksomhetene ikke har gjennomført noen form for sikkerhetsopplæring. Digital 21 tar til orde for å prioritere cybersikkerhet som fagfelt. Målet er ikke digitalisering i seg selv, men å legge til rette for å skape nye verdier ved hjelp av data.

– Vi må etablere en nasjonal strategi for digitalisering. Digital 21 trekker opp en strategi i fem punkter, der en felles kunnskaps og teknologibase, kompetanse og cybersikkerhet står sentralt, sa han.

En ny digital infrastruktur som omfatter 5g-nettet og et godt etablert samspill mellom det offentlige og næringslivet er sentrale faktorer for å lykkes. Ser vi utenfor Norges grenser, ser vi for eksempel et selskap som Huawei. Med sine 80 000 personer knyttet til forskning, ligger de helt i spiss med utvikling av ny teknologi.

– Vi kan ikke være best i alt, men vi er underveis, poengterte Dalsmo. Etter at Digital 21 la fram sin anbefaling i august 2018. Regjeringen vil følge opp anbefalingene, blant annet med tiltak som å opprette et digitaliseringsdirektorat og slå sammen Difi og Altinn, sa Dalsmo.

Relaterte saker