Produktivitetsspranget gir verdifull fordypning i forbedringsarbeid

Å delta i Produktivitetsspranget er både spennende og krevende. Etter ca. ett år har det gitt oss mye, ingen tvil om det.
-Daglig leder Martin Henøen i Bussbygg

Den tradisjonsrike industribedriften holder til i Skåla utenfor Molde og ble pilotbedrift i Produktivitetsspranget høsten 2018. Bussbygg startet som produsent av busser, men gikk senere over til skap og påbygg til lastebiler og tilhengere. Fabrikken er i dag den største i sitt slag i Norge og produserer skap i et stort antall varianter. Bedriften sysselsetter 120 personer.

Når vi besøker Bussbygg, er de midt i gjennomføringen av et intensivt kurs i TPM (Total Productive Maintenance), der Haythem Nam fra C2U Group tar ledergruppa og forbedringsteamet gjennom en workshop med innføring og spisset praktisk trening i systematisk vedlikeholdsarbeid.

Det er en workshop Bussbygg har valgt som en opsjon innen Produktivitetsspranget. Bakgrunnen er en periode der havari og stopp på en av de helt sentrale produksjonsmaskinene har vært en utfordring.

-Vi har ikke mange store maskiner i vår produksjon, men CNC-maskinen er svært kritisk og krever mye ettersyn. Når vi får problemer med den, er vi nødt til å foreta os noe raskt, sier Henøen.

Velger fordypning

Deltakerne i Produktivitetsspranget kan velge fordypning i teoretisk og praktisk trening basert på egne behov. Nettopp dette er en av de store fordelene med programmet, mener Henøen. Sammen med produktsjef og Lean koordinator André Gussiås følger han opp det daglige arbeidet med programmet.

Da Bussbygg på vårparten 2018 fikk tilbudet om å være pilotbedrift i Produktivitetsspranget, hadde de allerede tatt beslutningen om å satse på kontinuerlig forbedring med Lean metodikk. De hadde deltatt i programmet Proff 2017 med Kiwa og sett at arbeidsmåten passet bra for dem. Samtidig hadde de kjørt i gang en ny produksjonsprosess for produksjon av skap. Det passet bra å fordype seg mer i stoffet. Med innføringen fra Proff bak seg, kom de raskt i gang med fordypningen.

Krever mye

I en bransje med stor konkurranse og små marginer er man avhengig av å beherske kontinuerlig forbedring. Selv om Bussbygg er størst i Norge, blir de små i europeisksammenheng. Bedriften har levert positive resultater i mange år, men det er ingen selvfølge at utviklingen skal fortsette på samme måte. Man må satse bevisst for å beholde og helst forbedre posisjonen i markedet.

-Hvilke erfaringer har dere med Produktivitetsspranget så langt?

Vi har allerede fått positive resultater etter at vi fokuserte på flyt i produksjonen. Gjennomløpstiden har gått betraktelig ned siden vi startet dette prosjektet. Så langt har vi arbeidet mye med det overordnede og har ikke dratt konklusjoner med tanke på produktivitetsforbedringer, men vi skal ikke legge skjul på at prosjektet krever mye, sier André Gussiås.

-Som en liten virksomhet har vi ikke mulighet til å sette inn ekstra ressurser, men må bemanne både forbedringsteam og styringsgruppe med medarbeidere som har sine faste oppgaver i den daglige driften. For å lykkes med Produktivitetsspranget, må man sette av tid og være forberedt på en betydelig egeninnsats. Jeg mener det er viktig å være klar over dette når man søker om å delta, fortsetter han.

Noen helt klare forbedringer er det likevel lett å peke på etter et snaut år i prosjektet:

-Vi har tatt et langt steg videre i å beherske visuell styring og har fått orden på Lean-tavla. Vi oppdaterer status kontinuerlig og er ajour til pulsmøtet hver dag kl 11.07.

Bedre internkommunikasjon

Det bidrar også til at intern kommunikasjon er blitt betydelig bedre. Vi har samsyn i organisasjonen, bedre oversikt og bedre innsikt i hvor hver enkelt avdeling står. Det å oppnå samsyn har vi jobbet mye med i styringsgruppa for prosjektet. I innføringsperioden på 11 uker var dette et viktig tema. Da vi startet, så vi raskt at organisasjonen var suboptimalisert. Ansatte i hver avdeling hadde oversikt over sine oppgaver, men ikke helheten. Situasjonen i dag er en helt annen, sier Henøen.

-Vil du si at dere har skapt en endring i bedriftskulturen allerede?

Vi er godt i gang. Da vi lanserte Produktivitetsspranget hos oss, gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant alle ansatte. Resultatene tyder på at alle har forstått hva initiativet går ut på og slutter seg til formålet. Kritiske røster vil det alltid være, men vi opplever ingen motstand eller motforestillinger mot forbedringsarbeidet. Noe skepsis må vi alltid regne med å møte. Dette vil endre seg når vi kommer videre med opplæring av flere medarbeidere, sier Gussiås.

-Har dere satt dere konkrete mål for forbedringsarbeidet?

Ja, vi har etablert KPI´er som redusert gjennomløpstid, økt andel «rett fra meg» og «Rett fra underleverandør» (leveringspresisjon), sier han og fortsetter:

-Vi har allerede en registrerbar redusert gjennomløpstid i normalsituasjoner, dvs. når vi ikke produserer spesielt kompliserte bygg og når vi ikke har havarier.

Rammeverket var på plass

Bussbygg hadde rammeverket for kontinuerlig forbedring på plass før de gikk inn i Produktivitetsspranget. Møtestruktur, tavler og 5S var etablert.

Daglig leder Martin Henøen framhever at forbedringsarbeidet er betydelig intensivert med Produktivitetsspranget. Det gir en helhet og bedre mulighet til å jobbe etter samme visjon og mot felles mål.

-Før Produktivitetsspranget kunne vi oppleve at mål for kontinuerlig forbedring var et tema bare for produksjonsavdelingene, nå involverer vi alle avdelinger. For eksempel jobbet vi nylig to dager med forbedringstema i markedsavdelingen. Slik vil vi også fortsette å involvere flere avdelinger. Hvis produksjonen endrer metodikk mens andre avdelinger fortsetter på samme måte som før, vil vi ikke oppnå de endringene vi har satt oss som mål, sier han.

-Hva med involvering av toppledelsen?

-Forbedringsarbeidet kan ikke delegeres, her må toppledelsen være involvert hele tiden. Hos oss deltar ledergruppa hver dag i forbedringsarbeidet både i møter og praktisk oppfølging, sier Henøen.

Verdt innsatsen

De to lederne ser fram til at hele organisasjonen skal bli trygg på metodikken for kontinuerlig forbedring. I september i år går de løs på fase 2 i Produktivitetsspranget. De ser at det vil kreve økt satsing på å bygge egen kompetanse, men gjennom programmet får de både god prosess-støtte, coaching og trening.

-Som ledere må vi hele tiden passe på så ikke utfordringer som oppstår i den daglige driften tar overhånd og hendelsesbasert problemløsning får gå på bekostning av systematisk kontinuerlig forbedring. Med Produktivitetsspranget har vi definitivt kommet på rett spor, sier de to.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy

Relaterte saker