Slik oppnår du bedre vedlikehold med ny teknologi

Digitale løsninger for vedlikehold i industrien gir oss helt nye muligheter til å planlegge og gjennomføre gode rutiner for vedlikehold i industriell produksjon. C2U har sett nærmere på mulighetene og hvordan digitale verktøy kan settes inn i en sammenheng som gir bedre utvikling innen vedlikehold og TPM.

«Industri 4.0» og «Den 4. industrielle revolusjon» er begreper som brukes om hverandre, men de står ikke for det samme. Industri 4.0 er et prosjekt den tyske regjeringen og tre nasjonale industriforbund startet i 2011. Den fjerde industrielle revolusjon er et uttrykk for det store løftet innen digitalisering i samfunnet generelt.

For oss er det viktig å se på de mulighetene digitalisering gir for industrien. – I denne sammenheng ser vi på mulighetene innen vedlikeholdsutvikling og Total Productive Maintenance (TPM), sier seniorkonsulent Rolf Ohlsson i C2U.

Digitalisering endrer ikke selve strukturen for TPM. Nå som før må et godt system bygge på en plattform av god struktur og organisering av utstyr, verktøy, dokumentasjon og informasjon. Eksempler på aktuelle digitale verktøy er: dokumentasjons- og backuphåndtering,  systemer for automatisert overvåkning av produksjon, systemer for prediktivt vedlikehold, visuell styring, digitale planverktøy og mobile lesebrett.

– Det er digitalisering som må tilpasses virksomheten og ikke omvendt, sier Ohlsson, og fortsetter: – Før vi digitaliserer arbeidsflyt og prosesser, må vi ha oversikt over både helhet og detaljer og lage en plan for digitaliseringsprosjektet. Videre må vi sørge for at det vi har oppnådd i gode Lean arbeidsmåter, ikke blir kastet ut når vi innfører ny teknologi.

– Vi må sørge for at digitalisering ikke går på bekostning av gode rutiner vi har bygget opp innen visualisering, visuelt lederskap, transparens, eierskap til prosessene, korte ledetider og systemer for læring og erfaringsoverføring. Digitalisering kan føre til at vi må endre vår modell og struktur for vedlikehold, men vi må beholde de elementene som fungerer godt. Dette oppnår vi ved å utvikle en strategi for digitalisering, sier han.

Digitale verktøy for overvåkning og alarmer i blant annet prediktivt vedlikehold har vært brukt i industrien i årtier. De store, nye forbedringene er:

Systemkomponentene blir svært mye rimeligere å kjøpe, installere og vedlikeholde. Dermed er de nå fullt tilgjengelig for virksomheter som tidligere ikke har kunnet tenke på å ta dem i bruk.

Samtidig blir systemene mer robuste. Nye standarder (blant annet RAMI 4.0)  og billigere teknikk vil bidra til at digitalisering i industrien skyter fart, og vi kommer til å se forbedring på områder som sikkerhet, kvalitet, stabilitet i leveranser og økt involvering av medarbeidere.

– Når digitalisering går hånd i hånd med god Lean praksis, vil det gi stor forbedring av konkurransekraften i skandinavisk industri, mener Ohlsson.

Det blir aktuelt for stadig nye virksomheter å ta teknologien i bruk på stadig nye områder. Meldingsstrømmer mellom signalgiver og mottaker kan sendes over lengre avstander. Dette åpner for flere nye muligheter.

– Hvilke muligheter ser du for vedlikeholdsarbeid som følge av denne utviklingen?

– Se på bilindustrien som et eksempel. Det første man fjernet i vedlikeholdsprosessen, var de manuelle servicebøkene. Vedlikeholdsinformasjon ble sendt fra bilen til sentrale databaser hos produsenten. Nå har utviklingen gått videre, og vedlikeholdsinformasjonen lagres i bilen. Når informasjonen følger bilen, får servicemannskapet raskere tilgang til informasjonen de trenger for å utføre vedlikeholdet.

Slik er det også i annen industriell produksjon. Informasjon som hentes inn fra driften, lagres i utstyret selv. Utstyret «gir beskjed» når det er tid for vedlikehold. Men for at vi skal få dratt nytte av denne informasjonen fullt ut i større systemer, må vi koble den enkelte produksjonsenhet sammen med andre i et større nettverk og system.

Det er her standardiseringsarbeidet i Industri 4.0 kommer inn. Foreløpig har vi ikke teknikk til blant annet å bygge mobile nettverk som er robuste nok for industriell bruk.

Industri 4.0- prosjektet utvikler standarder både på dette området og flere andre områder der det er behov for innovasjon. Den systematiske tilnærmingen i Industri 4.0 og standardiseringsarbeid som skjer parallelt i USA og Asia, vil gi forbedringer som får stor betydning for industrien og samfunnet som sådan, sier han.

Å kjøpe inn teknologi er enkelt. Det som er mer krevende, er å legge gode planer som gjør det mulig å satse riktig, investere riktig, bygge riktige strukturer og å få nyanskaffelsene til å fungere på en måte som gir ønsket effekt.

– Ikke ta en beslutning om å anvende ny teknologi uten å ha skapt de nødvendige forutsetningene gjennom god planlegging og strukturering. Gjør det riktige til rett tid, sier Ohlsson.

Rolf Ohlsson, partner Jostein Moe og partner Jonas Nilsson er pådrivere i C2U for fagområdet digitalisering og Industri 4.0. De har utviklet et miniseminar om emnet som C2U i 2018 vil tilby som gratis kundeseminar i Oslo og Göteborg. Ønsker du å delta? Send oss en melding, så kontakter vi deg.

C2Us gratis kundeseminar – Digitalisering og Industri 4.0

Er du interessert i å høre mer, eller har du spørsmål knyttet til digitalisering og industri 4.0? Send en mail til info@c2ugroup.com, så kontakter vi deg.

Relaterte saker