Kultur og ledelse

Evnen til å gjennomføre endrings- og forbedringsprosesser handler i svært stor grad om ledelse og organisasjonskultur, hvor ledelsen setter mål for hva man ønsker å oppnå og involverer sine medarbeidere i hvordan disse målene skal nås. Ofte krever slike prosesser noe annet av hver enkelt, både ledere og medarbeider, enn det som så langt har vært tilfelle. Det betyr igjen at den eksisterende organisasjonskulturen vil bli utfordret.

Dersom vi definerer kultur som de holdninger, praksiser og verdier som er dominerende og som preger fellesskapet, så kan vi bare endre kulturen gjennom at man tenker og handler annerledes. Man må med andre ord etablere praksis, atferd og vaner som er skiller seg fra hva en har gjort til nå. Det er i denne sammenheng at ledelse blir avgjørende. Skal en organisasjon endre sin kultur, må ledelsen gå foran og vise vei. Det er ledelsen som må utgjøre gode rollemodeller for hvilke holdninger og hvilken praksis som nå gjelder, og det er ledelsen som må involvere sine medarbeidere på en måte som gjør at en oppnår forståelse for hvorfor en slik endring er nødvendig. Vi hjelper deg, ditt team og din organisasjon med å lykkes på dette området.

I tillegg må det være en balanse mellom kultur og struktur, slik som modellen under viser. Begge dimensjonene må være gjensidig støttende dersom en effektiv endring skal finne sted. I de fleste tilfeller er det kulturendringen som representerer den største utfordringen.

I alle prosesser som C2U er med på, vil vi særlig fokusere på dette aspektet for å få til reell endring. Vår tilnærming er fundamentert på kjerneverdier i Lean; tillit og respekt for medarbeiderne som arbeider nærmest der hvor kunde-/brukerverdi skapes. C2U har lang erfaring med coaching både i forhold til Lean ledelse samt kultur- og strukturdimensjonen. Vi ønsker å bruke denne kunnskapen til å hjelpe deg med å lykkes med ditt endrings- og forbedringsarbeid.

Ja takk, jeg ønsker å bli kontaktet.
Ja takk, jeg vil motta aktuelle oppdateringer fra C2U. Se vår personvernpolicy