Brahehälsan

Syfte och mål

  • Att genom utveckling av verksamhetens ledare öka kvaliteten för patienter och medarbetare (jobba lugnare och få mera gjort).
  • Minska ledtider, bl.a. minska väntan vid akutbesök.
  • Bättre resursutnyttjande, bl.a. genom ökad gemensam planering för olika funktioner/yrkeskategorier (Målsättningen var inte att minska personal).
  • Att utveckla chefer som gemensamt kan vara bra bollplank/stöd till varandra för ett fortsatt bra gemensamt lärande.
  • Att ta vara på lärandet från genomförda förbättringsinsatser.
  • Att, ur ett ledarskapsperspektiv, diskutera och identifiera möjliga hinder inom ramen för existerande policys (direktiv, belöningssystem, ramverk, ledningsprocesser, etc.) för att utveckla en problemlösarkultur.

Coachning av ledningsgrupp och chefer på Brahehälsan, Praktikertjänst

Målsättningen för arbetet var att implementera en problemlösarkultur i hela verksamheten med utgångspunkt från ledningen.

Samarbetet startade 2009. Symptom visade på att problemen som fanns var hög upplevd stress, sjukskrivningar och hög personalomsättning. Grundorsaker var bl.a. bristande förståelse och kommunikation mellan olika yrkesgrupper (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, m.fl.), avsaknad av förståelse för varandras yrkesmässiga behov för att leverera högsta kvalitet till besökande patienter. Målsättningen för vårt samarbete var att implementera en problemlösarkultur i hela verksamheten med utgångspunkt från ledningen. Uppdraget startade med en presentation till hela verksamheten kring målsättningen för det inledda samarbetet och hur processen för förbättringsarbetet skulle komma att se ut.

Vad vi gjort

Förbättringsarbetet tog sin utgångspunkt i att med en tvärfunktionell grupp av medarbetare se över och förbättra patientflödet vid akutbesök. Genom detta tvärfunktionella samarbete som ledde till ett signifikant bättre patientflöde, blev det också tydligt hur arbetsmiljön förbättrades parallellt. Detta utgjorde en viktig startpunkt för att bygga ett sant medarbetarengagemang för det omfattande kommande förbättringsarbetet. Det satte dock också krav på att ledare i verksamheten var rustade för att stötta och vägleda medarbetare kring problemlösning. Verksamhetschefen utgjorde hela tiden ”spjutspetsen” med genuin och insiktsfull vilja fördjupa sig i de grundläggande principerna som krävdes och detta utgjorde grunden för detta samarbete. Det innebar att samtliga personer i ledande befattningar, både enskilt och i grupp, fick personlig coachning för att utveckla sitt ledarskap och få stöd kring problemställningar, utmaningar och strategiska beslut. Under en period var en av våra seniorkonsulter ”adjungerad” i ledningsgruppen. Än idag coachar vi ledningen med jämna mellanrum för att gemensamt reflektera kring verksamheten i relation till ledarskapet. Några resultat hos Brahehälsan sedan vårt samarbete inleddes är att sjukskrivningar minskat till en mer normal nivå, samarbetet mellan yrkeskategorier är etablerat och utgör en väsentlig del i den förbättrade arbetsmiljön med väsentligt mindre stress. En väl fungerande ledningsgrupp finns på plats och en tydlig process för problemlösning finns. Daglig styrning, med visuella tavlor för planering och uppföljning är en del av de nya rutinerna. Verksamheten har även vunnit ”Glasäpplet”, en kvalitetsutmärkelse inom Region Skåne. Antalet listade patienter har ökat och verksamhetschefen har tillfrågats, och accepterat, att ta på sig ytterligare andra vårdenheter inom regionen.