Fokuserat Lean-arbete

Syfte och mål:

  • Få en inblick i hur man kan skapa en proaktiv beslutsstruktur (oftare förebygga hinder istället för att reaktivt bekämpa problem).
  • Metoder och verktyg för ett engagerat förbättringsarbete.
  • Kunskap kring PDCA i verksamheten och i ledarskapet.

Logistikcompagniett

Coachning av ledningsgrupp och chefer på Logistikcompagniett. Ledningens mål var att skapa medarbetarengagemang i alla led.

Logistikcompaniett är ett av Stockholms största transportföretag med ca 160 medarbetare. De genomför transporter med allt från cykel- & mc bud, skåpbilar, upp till tunga lastbilar och lastbilar med släp. 2010 hade bolaget vuxit till en storlek där det fanns behov av att förtydliga och förenkla processer och skapa en tydlig beslutsstruktur med tydliga ansvarsområden. Man hade vunnit ett anbudsförfarande hos en stor kund, som även det krävde att processer och flöden kvalitetssäkrades med spårbarhet och ansvarsfördelning i organisationen blev tydligare. Ledningens tydliga mål var att skapa medarbetarengagemang i alla led.

Vad vi gjort

Samarbetet mellan C2U (Lean Concepts) och Logistikcompaniett startade 2010. Upplägget från start var följande:

  • VD och nyckelpersoner i företaget (ca 20 pers.) tränades av oss i vad som utmärker en organisation där medarbetarengagemang finns, där problem är möjligheter, kontinuerliga förbättringar är eftersökta och stress har ersatts med ”att jobba lugnare men få mera gjort”.
  • Träningen fortsatte med praktiskt förbättringsarbete i en av företagets kärnprocesser där vi agerade stöd/tränare, vilket sedan gradvis, med minskande stöd från oss, övergått till att allt förbättringsarbete hanteras med egna interna resurser.
  • Vi har under en period (ca 8 månader) specifikt uppdraget att stötta uppbyggnaden av en ny ledningsgrupp och etableringen av en standard för ledningsgruppens arbete. Under denna period deltog en av våra seniorkonsulter i ledningsgruppens möten. (Numera ingår även samme seniorkonsult i styrelsen för Logistikcompaniett AB).

Företaget har en idag väsentligt annan arbetsmiljö och kultur. Från att vara en tydlig ”brandsläckningskultur”, toppstyrd och generellt utan tydliga flöden och ansvarsområden, karaktäriseras bolaget idag av att det finns en genuin och insiktsfull problemlösarkultur som utgår ifrån VD’s och övriga ledande befattningshavares intresse och respekt för medarbetarnas kunskaper och relaterade förbättringsförslag. Lönsamheten har tydligt förbättrats. Samgåendet med en i det närmaste lika stor verksamhet kunde göras ganska smärtfritt tack vara existerande arbetsmiljö och tydlig ansvarsfördelning i organisationen.