Kultur & Ledarskap

Förmågan att genomföra förändrings- och förbättringsprocesser handlar i mycket stor utsträckning om ledarskap och organisationskultur, där ledningen sätter upp mål för vad man vill uppnå och engagerar sina medarbetare i hur dessa mål skall uppnås. Ofta kräver sådana processer ett annat beteende, både för chefer och medarbetare, än vad som hittills har varit van vid. Det innebär att den befintliga organisationskulturen kommer att utmanas.

Om vi definierar kultur som dominerande attityder, praxis samt de normer och värderingar som råder och som präglar gemenskapen, så innebär det att man kan bara förändra kulturen genom att tänka och handla annorlunda. Man måste med andra ord etablera metoder, beteenden och vanor som skiljer sig från vad som har gjorts hittills.

För att en organisation ska förändra sin kultur, måste ledningen ta lead och visa vägen. Det är ledningen som måste vara goda förebilder för vilka attityder och praxis som nu gäller, och det är ledningen som måste engagera sina anställda på ett sätt som gör att man får en förståelse för varför en sådan förändring är nödvändig.

Dessutom måste det finnas en balans mellan kultur och struktur, såsom modellen nedanför visar. Båda dimensionerna måste vara ömsesidigt stödjande om en effektiv förändring ska ske. I de flesta fall är det dock den kulturella förändringen som representerar den största utmaningen.

I alla processförändringar där C2U deltar, kommer vi att fokusera särskilt på den kulturella aspekten för att åstadkomma verklig förändring. Den hållningen är grundläggande för kärnvärdena inom Lean; förtroende och respekt för medarbetare som arbetar närmast där kunden / kundnytta skapas. C2U har lång erfarenhet av coaching i förhållande till lean managements kulturella och strukturella dimension och kommer att använda denna kunskap för att hjälpa våra kunder att lyckas i sitt förändringsarbete.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter