Lean i tjänsteprocesser

Vad sägs om fler bra dager på jobbet?

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en varaktigt lärande organisation genom kontinuerligt förbättringsarbete. Vi stödjer och coachar företagsledningar i ett nytt tankesätt och handleder praktiskt ute i verksamheten genom att arbeta tillsammans med er för att identifiera och lösa problem. Stora som små. Allt enligt devisen ”Tillsammans kan allt förbättras. Allt.”

Det ger våra kunder fler bra dagar på jobbet. Resultatet märks i hela organisationen. Särskilt på sista raden.

Företagsledning

Vad vi ser

Att arbeta med förbättringar innebär att man måste reflektera, utvärdera och emellanåt behöver man till och med omvärdera vägen fram. Målet är en problemlösarkultur. En kultur där alla medarbetare i verksamheten har blivit så duktiga på problemlösning att man varje dag både utför sitt jobb och förbättrar det, när och om behov upptäcks. Att ha en utvecklad problemlösarkultur är att ha konkurrensfördelar.

Företagsledningen är kultursättarna medan mellancheferna blir kulturbärare i en lärande organisation.

Vad vi gör

Vi tränar idag ledningsgrupper och VD på koncernnivå i allt från mindre verksamheter till stora internationella koncerner i Lean-metodik. Det är många faktorer som en chef och ledare bör ta hänsyn till i sitt arbete för att få verksamheten att kontinuerligt förbättras. Det innebär att vi:

  • Agerar som stöd till högsta ledningen och beslutsfattare i ledningsgruppen.
  • Hjälper till som strategiskt stöd med metoder och hjälpmedel i ledningsarbetet.

Vårt uppdrag att träna och utveckla ledningar och chefer är oftast mycket praktiskt – vi kan jobba på plats i organisationen.

Vi är även ett av få bolag som har medarbetare som själva varit VD för större organisationer och har mer än 20 års erfarenhet av ledningsarbete både lokalt och internationellt.

Kontakta oss så att vi tillsammans kan identifiera och förstå just era specifika behov av stöd.

Mellanchef

Vad vi ser

För många är det en svår balansgång att vara chef i en verksamhet som har som ambition att vilja utvecklas till en lärande organisation.

De som ofta upplever detta som knepigast är de som finns i kulturförändringens mittpunkt – mellanchefen. Å ena sidan har mellanchefen önskemål och krav uppifrån om effektivitetsvinster. Å andra sidan handlar det om ändrat beteende hos var och en. Inte minst i mötet med medarbetaren i verksamheten. Det är där – i mötet med medarbetaren – de avgörande lärotillfällena kan ske för det stora flertalet.

Men var får du eller jag som mellanchef vår träning? Hur skapas det utrymme för lärande samtidigt som resultaten ska materialiseras? Och hur gör jag för att vara kulturbärare till en ny kultur? Hur går vi från ord till handling?

Vad vi gör

För att lyckas behöver verksamheten i det dagliga arbetet bygga på att chefer och ledare kan agera som den förebild och bollplank verksamheten behöver, men även att medarbetare i verksamheten får möjlighet till kompetensutveckling i form av praktiskt stöd.

Vår praktiska träning, dialog och stöd tar fäste på detta och utvecklar det personliga ledarskapet hos dig som mellanchef samtidigt som kompetensen hos medarbetare ökar som helhet. Det är först då organisationen både blir vinnande och lärande.

Kontakta oss så att vi tillsammans kan identifiera och förstå just era specifika behov av stöd.

Stödfunktion

Vad vi ser

Ledare och chefer varken hinner eller kan vara med över allt. Samtidigt är uppdraget att kontinuerligt förbättra tvärfunktionellt centralt.

Att starta upp med erfaret pedagogiskt praktiskt inriktat stöd på plats är ofta nödvändigt. Men att långsiktigt förlita sig till externa konsulter som gör jobbet åt er är ingen framgångsrik väg. Här kan er interna stödfunktion göra susen.

Vad vi gör

Att bli ett värdefullt stöd i verksamhetens förbättringsarbete kräver mycket praktisk träning, det räcker inte med att bara få teorin. Målet med vårt stöd är att få till en så effektiv kunskaps- och erfarenhetsöverföring som möjligt enligt ett ”Train-the-trainer”- koncept.

Ibland handlar det om inledande utbildning, i andra fall om vidareutbildning. Att jobba sida vid sida med en mer erfaren person i kombination med utbildning är oslagbart i dessa lägen.

Detta innebär:

  • Att vi genomför metodisk träning, utbildning och bearbetning av rollen som Leanledare och Värdeflödesansvarig
  • Att vi står med erfarenhetsgivning och som stödfunktion i Leanarbetet

Kontakta oss så att vi tillsammans kan identifiera och förstå just era specifika behov av stöd.

Vänligen bevisa att du är mänsklig genom att välja Träd.