Lean Business System

Ett Business System beskriver hur ditt företag arbetar för att nå sina verksamhetsmål (jmf Production System). Det kan även beskrivas som sättet att arbeta; “Way of Working”. Lean Business System innehåller ofta en uppsättning av metoder, verktyg och kommunikationskanaler som är baserade på välkända, beprövade principer inom Lean, Six Sigma, TPM etc. För att lyckas och få ut full effekt är det viktigt att allt detta beskrivs i ett «Business System».

De resurser som alla företag använder för att uppnå önskat resultat kan delas in i fyra kategorier: Man, Metod, Maskin och Material. Det är hur företaget hanterar dessa resurser som kommer att avgöra det slutliga resultatet. Ett Lean Business System syftar till att beskriva hur man ska arbeta för att skapa en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Det är emellertid viktigt att företagets Lean Business System är anpassat och beskrivet på ditt sätt.

Syftet med ett Business System är också att optimera kundnyttan och minska slöserier på alla delar av företaget. Detta görs genom att betrakta två dimensioner – struktur och kultur.

Strukturen består av fastställda standarder för hur processer bör genomföras, klart definierade kommunikationskanaler och kritiska mål. Det ska finnas verktyg och dokumentation, dvs beskrivningar av hur du vill arbeta.

Kultur är hur man faktiskt arbetar, uttryckt i värderingar och attityder. När kultur och struktur hänger ihop – finns möjlighet att skapa resultat i världsklass.

I ett väl fungerande Business System arbetas det med båda dimensionerna som hela tiden förbättras och utvecklas. Målet är att de standarder som beskriver hur man faktiskt arbetar, och de metoder och verktyg som används för felsökning och förbättringar skapar en kultur för lärande och ständiga förbättringar.

Hur implementerar man ett Business System ?

Hur implementerar man ett Business System på ditt företag?

SIX DIMENSIONS IN IMPLEMENTING A BUSINESS SYSTEM

För att lyckas med att göra Lean till något eget – att bygga upp sitt Business System – måste man över tid ha kunskap om de sex huvuddelarna på bilden såväl som all forskning på detta i Skandinavien, är att när detta är på plats, får man också resultaten.

Principerna för genomförande av ett Business System är samma principer som ovanför. Dessutom måste man först skapa en samsyn över varför detta är nödvändigt samt de viktigaste utmaningarna i ledningsgruppen. Vår erfarenhet, krävs för att bibehålla och vidareutveckla det. Dessa kan kortfattat sammanfattas som:

 • Standardisering
  En standardisering av arbetssättet i form av en Best Practice, för all verksamhet som kan standardiseras. Mänskliga resurser och analyskapacitet kan då användas för att vidareutveckla processerna till att få ytterligare högre prestanda.
 • Leverantör – Kund förhållande                                                                                          En tydlig definition och specifikation av leveranserna vi förväntar oss från föregående led i bolaget och en tydlig definition och specifikation av hur beställning ska se ut som kommer från nästa steg i företaget.
 • Flöde
  Agility är ett nyckelord från Lean som betyder smidighet, dvs att snabbt kunna agera på en förändring. Korta genomloppstider och ett jämnt flöde av material och information är då ett framgångskriterium.
 • Förbättringar
  Små, stegvisa förbättringar mot en ökad kundnytta i alla led, vilket i slutändan leder till en förbättrad kultur och en förbättrad struktur.

Framgångsfaktorer och fallgropar
Kända och väl fungerande Business Systems har studerats över hela världen under många år, men de flesta företag har utmaningar i att utveckla den till en önskad nivå. Det kan finnas olika anledningar till detta, men vår erfarenhet är att det är baserat på två saker:

 • Implementering av verktyg framför principer
 • Fokus på kortsiktighet framför långsiktighet

Genom att göra en stor vårstädning med extra resurser, så är det inte så svårt att införa en bättre ordning och förbättra resultatet på kort sikt. Den verkliga utmaningen ligger i att skapa ett system som gör att den stora vårstädningen inte längre är nödvändig och att god ordning och ett kontinuerligt förbättringsarbete blir en del av den dagliga verksamheten, både på kort och lång sikt. Detta arbete har C2U stora erfarenheter kring och kan stödja din verksamhet med.

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter