Uppnå bättre underhåll med ny teknologi

Digitala lösningar för industriellt underhåll ger oss ytterligare möjligheter att utveckla och effektivisera underhållet inom industriell produktion. C2U har tittat på möjligheterna hur digitaliseringen kan integreras i ett sammanhang som tillsammans med konceptet TPM ytterligare kan förbättra produktionen.

“Industry 4.0” och “4th Industrial Revolution” är termer som rubriceras ofta som om det vore samma sak, men det är ett missförstånd. Industri 4.0 är ett industriellt och nationellt projekt som den tyska regeringen och tre nationella industriorganisationer startade 2011. Den fjärde industriella revolutionen är ett uttryck för det stora lyftet inom digitalisering för samhället i sin helhet.

Vi kan inte vänta in att ”projekt Industri 4.0” färdigställs utan vi måste redan nu se på de möjligheter som dagens digitalisering kan ge till underhållsutveckling och Total Productive Maintenance (TPM)”, säger seniorkonsult Rolf Ohlsson på C2U.

Digitaliseringen ändrar inte struktur och den utvecklingsmodell som finns inom TPM.
Ett grundläggande underhåll måste alltid byggas upp med ordning och reda, struktur, organisation, verktyg, dokumentation, anläggningsregister, arbetsordersystem, underhållsstyrning, etc.

Exempel på existerande digitala lösningar för stöd inom underhåll är; underhållsystem, dokumentation/backupsystem, tillståndskontroller med beslutsstöd (prediktivt), produktionsövervakningssystem, visuella-digitala planeringssystem och mobila läs/skrivplattor.

“Det är digitalisering som måste anpassas till verksamheten och inte vice versa”, säger Ohlsson och fortsätter: “Innan vi digitaliserar befintliga arbetsflöden och processer så måste vi veta vilka krav som ställs på dessa. Det är också viktigt att förbättra existerande arbetssätt innan de digitaliseras, annars är risken stor att dagens problem och brister kvarstår eller förvärras vid digitalisering.

“Vi måste se till att digitalisering inte äventyrar grundläggande principer som exempelvis visualisering/transparens, synligt ledarskap, ägarskap till processen, korta ledtider, respekt för individen och lärande. Digitalisering ska effektivisera våra arbetssätt och hur vi bedriver underhåll men inte på bekostnad av principerna inom Lean/TPM. Därför måste vi ta fram en strategi innan vi digitaliserar, säger han.

Digitala system för övervakning och tillståndskontroller av maskinutrustningar har använts i branschen i årtionden. De stora nya förbättringarna är: System och komponenter blir billigare, bättre, enklare att installera, underhålla och robustare. Således är nu tröskeln lägre för att välja dessa lösningar.
Tillståndskontroller kan också med ny teknik kopplas över längre avstånd direkt till maskintillverkaren för datainsamling, analys och vägledning.

Nya standarder (RAMI 4.0 för Industri 4.0) och billigare teknik kommer att bidra till att industrins digitalisering accelererar och bidrager till ytterligare förbättringar inom säkerhet, kvalitet, leveransstabilitet och ökat engagemang av anställda.
“När digitaliseringen går hand i hand med Lean/TPM kommer det att förbättra den skandinaviska industrins konkurrenskraft,” säger Ohlsson.

Vilka möjligheter ser du för underhållet som ett resultat av denna utveckling?

– Se på underhållet av bilar som ett exempel. Det första som togs bort i underhållsprocessen var de manuella serviceböckerna. Servicerapporten skickades från bilen till en central databas. Nästa steg i utvecklingen är att underhållsinformationen också/eller lagras i bilen. När informationen följer bilen, får servicepersonalen tillsammans med bilens tillståndsdata säkrare och mera komplett information för att utföra underhållet.

Detta kommer också tillämpas inom industriellt underhåll. Tillståndsdata lagras i själva komponenten/utrustningen och “meddelar” när det är dags för underhåll. För att fullt ut kunna dra nytta av all denna information måste den samlas via nätverk till system för analys, erfarenhetsutbyte och beslutstöd.

Detta är bl.a. en del av Industry 4.0, att skapa standarder för hur denna kommunikation ska ske och utveckla ny teknik för snabbare och robustare industriell dataöverföring.

Även i USA och Asien finns också motsvarande initiativ för nya standarder och ny teknik. Vi får hoppas att dessa standardiseringsinitiativ nu samordnas, säger han.
Köpa teknik-digitalisering är enkelt. Det som är mer krävande är att få ny teknik att harmonisera med medarbetare, ledare, metoder och maskiner. Därför måste man innan inköp planera och anpassa både ny teknik och befintlig process så att investeringen ger önskad effekt.

Besluta inte att tillämpa ny teknik utan att först skapa nödvändiga förutsättningar genom bra planering och strukturering, säger Ohlsson.

Rolf Ohlsson, partner Jonas Nilsson och partner Jostein Moe är drivande för C2U inom digitaliseringsområdet och Industri 4.0. De har utvecklat ett mini-seminarium om ämnet som C2U kommer att fortsätta att erbjuda under 2018.