Vad är Lean?

Lean är en bevisat framgångsrik ledningsfilosofi/ affärskoncept och det har visat sig att den är tillämpbar oavsett storlek på verksamheten, eller typ av verksamhet. Det handlar om att lära oss se och eliminera de olika former av slöserier/tidstjuvar/merarbete som finns inbyggt i våra arbetssätt och se till vad som skapar värde ur kundens perspektiv.

De som lyckats väl i nyttjandet av Lean som strategi går direkt att härleda till att man börjat med att ta till sig det grundläggande tankesättet (förmågan att lära sig att lära – bli en lärandeorganisation). Därefter, och på ett strukturerat och genuint sätt, tagit till sig, nyttjat och anpassat ”verktygen” för problemlösning och uppnåendet av kontinuerliga förbättringar (introduktionen av en förbättringskultur!).

Lean är processorienterat för att:

 • Utveckla människor
 • Utveckla processer/flöden, och
 • Utveckla förmågan att lösa problem – utveckla en problemlösarkultur

Våga utmana dina processer!

Fördubbla produktiviteten genom allas engagemang

Lean är ett sätt att få mer gjort med befintliga resurser, skapa en flexiblare verksamhet, korta ledtiderna, öka kvaliteten och skapa högre värde för kunden. ”Att arbeta lugnare men få mera gjort!”

Lean tanke och arbetssätt
Lean innehåller en rad bärande principer. Målet är att ta bort slöserier/tidstjuvar och merarbete och skapa värde med kundfokus. I det ingår att leverera rätt kvalitet vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad/pris. Grunden är kundfokus genom:

 • Medarbetarengagemang och lagarbete
 • Stabilitet och standard
 • Inbyggd kvalitet i varje led
 • Efterfrågestyrt arbetsflöde och kort ledtid
 • Kontinuerliga förbättringar

Agilt; Digitalisering; Industry 4.0; Internet of Things; Kata; mfl.: Hänger detta i hop med Lean?!?

Vi möter många frågor i vår vardag. Flera av dem är kopplade till nya begrepp som kan vara svåra att förstå och sätta i sitt sammanhang.

Frågorna cirkulerar när man inte ser skillnaden och samtidigt förstår sambandet, mellan Lean Tankesätt och Lean Arbetssätt. ”Agilt, m.fl.” är utvecklade arbetssätt och problemlösningsverktyg inom ramen för ett ”Lean Tankesätt”. Att Agilt har en stark applikation inom t.ex. IT, digitalisering, etc. beror på att man arbetar utifrån väldigt korta produkt cykler. För att lyckas och verka uthålligt, utvecklat inom ramen för en lärande organisation som bygger på PDCA, förutsätter det Lean Tankesätts grundprinciper, dvs.:

 • Medarbetarengagemang
 • Inbyggd kvalitet
 • Lätt att göra rätt
 • Standards
 • Kort ledtid
 • Kontinuerliga/ständiga förbättringar …PDCA

Dessa är ytterligare lösningar på ”flödesproblem” inom ramen för ett ”Lean Tänk”. Den kulturella resan mot ett genuint och insiktsfullt ”Lean Tänk” för att uppnå inte bara ”making things better” men framförallt ”making better things”. Konsekvensen blir att verksamheter kan återuppfinna sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Så värdefullt med en organisation där man systematiskt och engagerat jobbar för en bättre vardag och utvecklad framtid!

Ja tack, jag vill bli kontaktad.
Ja tack, jag vill motta aktuella uppdateringar från C2U 1 gång per månad.
Se vår policy for hantering av personuppgifter